Spoločnosť s ručením obmedzeným a platca dph

Charakteristika s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je druh obchodnej spoločnosti, kde základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

S. R. O. ako právnická osoba patrí v SK medzi jeden z viacerých druhov obchodných spoločností. Ide o kapitálovú spoločnosť, ktorá je typická pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie.

Založenie s. r. o.

Spol. s ručením obmedzeným môže založiť minimálne jedna osoba – fyzická alebo právnická (hovoríme o tzv. jednoosobovej s. r. o. ), alebo viacero osôb, pričom maximálny počet je 50. Môže byť založená za účelom podnikania alebo na iný účel.

Postup založenia s. r. o.

1. Určenie predmetu podnikania s. r. o.

2. Určenie sídla s. r. o.

3. Určenie obchodného mena s. r. o.

4. Určenie spoločníkov, konateľov a správcu vkladu

5. Zakladateľské dokumenty

company

Iné možnosti založenia s. r. o. :

Založenie spoločnosti na kľúč – celý proces za vás vybaví profesionálna firma.

Kúpa tzv. ready made spoločnosti – najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, kde sa automaticky stávate aj platcom DPH. Ide o tzv. Predaj s.r.o. s DPH.

Vznik s. r. o.

Prvým krokom ku vzniku spoločnosti je podanie návrhu na zápis s. r. o. do OR (do 90 dní od založenia). Návrh sa podáva registrovanému súdu v sídle krajského súdu. Registrový súd zapíše s. r. o. do OR do dvoch pracovných dní. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR. Následne bude zaslané potvrdenie o tomto zápise a výpis z OR.

Čo ale ak budú Vaši budúci obchodní partneri platcami DPH? Alebo plánujete obstarávať majetok spoločnosti vo vyššej sume s odpočítateľnou DPH?

Registrácia na DPH

Môže byť:

Povinná – povinnosť stať sa platcom DPH vám vzniká, ak 12 kalendárnych po sebe idúcich mesiacoch vaše obraty prekročia sumu 49,790 €. V takom prípade ste povinný registrovať sa ako platca DPH.

Dobrovoľná – o dobrovoľnú registráciu môžete požiadať, ak vykonávate ekonomickú činnosť, čiže ste zdaniteľnou osobou.

dph

Postup registrácie:

1. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu (+ dotazník ak ide o dobrovoľnú registráciu),

2. Podanie oboch dokumentov na miestne príslušný daňový úrad,

3. Daňový úrad vás zaregistruje ako platcu DPH do 21 dní.